ТАКСИ

За членове на НТСМ
Вид такса
Лева
Преди 31.07
След 31.07
01. Конферентни такси:
1.1 Такса за участие в Международна научна конференция  „Опазване на почвите и водите 2023”
Включва:  Публикуване в периодичното издание "International Scientfic Conference "Conserving Soils and Waters"", ISSN (PRINТ) 2535-0234, ISSN (ONLINE) 2535-0242 и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре дошли”, кафе паузи.

200
150*

* За млади  учени  до 35 години

250
200*

* За млади  учени  до 35 години

1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация 120 150
02. Придружаващи лица (включва и съавторите)
Включва: коктейл "Добре дошли", конферентни материали, кафе паузи,
100 130
03. Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в конференцията)
Включва:
Публикуване в периодичното издание "International Scientfic Conference "Conserving Soils and Waters"", ISSN (PRINТ) 2535-0234, ISSN (ONLINE) 2535-0242 и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конферентни материали, коктейл „Добре дошли”, кафе паузи и отпечатване на постерния доклад във формат А1.

120

150

04. Доплащания:
4.1 за получаване на конференцията броя на списанието (тома с доклади)

30

30

4.2 за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади);

40 40

 

НОЩУВКИ

Хотел „Аква Азур” ****
Цена на една нощувка:
единична стая – 110 лв.,
двойна стая – 140 лв.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
С банков превод по сметката на Научно-технически съюз по машиностроене в ПРОКРЕДИТ БАНК:
IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01,
BIC: PRCBBGSF
Получател: НТС по машиностроене „Индустрия-4.0”
В нареждането посочете за „csw” и напишете входящия номер на доклада, който ще намерите в списъка "Получени резюмета и доклади", който текущо  се актуализира;
В брой в офиса на Съюза по машиностроене: София, ул. „Г.С. Раковски” 108, ет. 4, офис 411.

Забележки:
1. Таксите за банковите преводи са за сметка на изпращача.
2. Посочените суми се завишават с дължимия ДДС 20 %.

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA