ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

Учени и специалисти от университети и изследователски звена могат да представят резултатите от научните и практическите си изследвания в пленарната, секционните и постерната сесии на конгреса.

Резюмето на доклада на английски език, (формат .doc или .docx, от 200 до 350 думи, заглавие на български и английски, до 10 ключови думи, имената на авторите с научните степени и звания на кирилица и на латиница, месторабота, email адрес),заедно със Заявка за публикация (форма "А") или със съпровождаща online регистрация трябва да бъдат получени в Организационния комитет
до 15.09.2024.

Заявката ще бъде регистрирана на интернет страницата на Конференцията в рубриката Получени рeзюмета и доклади, а резюмето (докладът) ще получи регистрационен номер. За Организационния комитет ще бъде голямо облекчение, ако в последващата кореспонденция се използва този регистрационен номер и изпращаните файлове да започват с него и фразата „CSW”. Например: 121.ivanov.CSW.doc.

Авторите на одобрените доклади ще бъдат информирани за решението на Програмния комитет не по-късно от 20.09.2024.


ТЕМАТИКА

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
04–07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
09-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA