ТЕМАТИКА

1. ПОЧВА
Роля на почвата в биосферата. Екология на почвата. Почвени ресурси. Модели на почвообразуване. Генезис, диагностика, класификация и картография на почвите.
Физични и механични свойства на почвите, минералогичен състав на почвата. Съдържание, форми и баланс на азота, фосфора и калия в почвата. Микроелементи и микроторене. Екологично нормиране. Фонови концентрации на микроелементи. Микробиологични и ензимни процеси в почвата. Сорбционен капацитет и химични мелиорации.
Хумусни вещества. Управление на процесите на образуване на органично вещество. Опазване и повишаване на органичното вещество в почвите. Оползотворяване на органични отпадъци. Компостиране и приложение на компоста. Индустриални хумусни препарати.
Нови знания за почвата. Екологично почвознание. Методически и методологични аспекти на екологичното почвознание. Иновационни методи за изследване на почвата.
Здравословно състояние на почвата. Уплътняване, ерозионна податливост, стабилност на почвените агрегати, способност да задържа вода, хидравлична проводимост и хранителен статус.
Почвено екологични рискове в селскостопанското производство. Мониторинг на почвите. Оценка на риска. Ограничаващи условия и фактори на почвеното плодородие - педогенетични и деградационни процеси, тежки метали, органични замърсители, радионуклиди, пестициди, хербициди и други.
Мониторинг на водна и ветрова ерозия на почвата и оценка на риска. Технология за предотвратяване на почвената ерозия. Рекултивация на замърсени терени, мелиорации на засолени, кисели и ерозирали почви.
Математически модели. Имитационно моделиране на продуктивността на агроекосистемите.

2. ВОДА
Значение на водата в земеделското производство. Съхранение и рационално използване на влагата в почвата. Значение на почвената влага. Въздействие на растителните отпадъци за задържане на влагата.
Оценка на почвената влага. Евапотраспирация. Модели на водния баланс.
Агротехнически мероприятия за повишаване влагоосигуреността на почвите. Механична обработка на почвата и съхранение на влагата. Регулиране на водния режим на почвата. Средства за задържане и стабилизиране на влагата в почвата. Индустриални и природни влагоакумулиращи вещества.
Поливно земеделие. Инфраструктура на поливното земеделие. Съвременни проблеми. Информационно управляващи системи на водопотребление. Иновационни технологии, машини, съоръжения и системи за поливане в съвременните условия на земеизползване. Поливни режими.
Автоматизирано проектиране на мелиоративни и иригационни системи. Комплексно използване на водните ресурси. Въздействие на напоителните и отводнителни системи и съоръжения върху околната среда. Екологични проблеми. Контрол и мониторинг на замърсяването на водите и водните басейни.

3. МАШИНИ И ТЕХНОЛОГИИ
Съвременни системи машини и технологии за минимални и нулеви обработки на почвата. Комбинирани агрегати. Конструктивни, кинематични и енергетични показатели. Енергоспестяващи технологии.
Машини за мулчираща обработка на почвата и стърнищно култивиране. Разрохвачи за ивична обработка.
Сеялки за директна сеитба.
Защита на почвата от ерозия. Противоерозиини технологии за обработка на почвите и специални технически средства и съоръжение.
Автономни роботи в селското стопанство. Прогнози и перспективи в развитието на роботи за обработка на почвата, сеитба, борба с плевелите, прибиране на реколтата. Безпилотни летателни апарати и дронове. Сензори. Концептуални модели. Фундаментални, експериментални и практически резултати.
Научни проблеми в управлението на адаптивни интелектуални роботи и групи роботи. Изкуствен интелект за обработване и разпознаване на изображения, автоматично планиране и вземане на решения.
Земеделие с контролиран трафик на машините. Енергетични и прикачни машини с широка база. Модулно синхронизиране на полосите за движение. Прецизно земеделие. Показатели на икономическа ефективност.
Екологосъобразно съхраняване и оползотворяване на отпадъците в селското стопанство. Перспективни биотехнологии за преработка. Технологии и инсталации за производство на топлина и биогорива.

4. МЕНИЖМЪНТ
Устойчиво управление на земите и поддържане и развитие на селските райони. Правови, финансови и административни механизми за интегрирано екосистемно управление.
Законодателство, политики и стратегии за управление на почвите и водите. Роля, участие и отговорности но местното самоуправление, асоциации и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделските земи. Устойчиво управление на почвите и водите - продуктивност, сигурност, защита, икономическа приложимост и социална приемливост.
Мониторинг на почвите и водите. Рискове за селското стопанство и обществото. Информационни системи в агроекологията.
Обучение на фермери и специалисти в областта на почвознанието, земеделието и агроекологията. Консултативни служби за ефективно използване на почвените и водните ресурси. Научно информационно осигуряване.

Официалният език на Международна научна конференция „Опазване на почвите и водите” е английски. Условията за публикуване и изнасяне на докладите на български се съдържат по-долу, в раздел „Доклади”.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ДОКЛАДИ

ДОКЛАДИ

ПУБЛИКАЦИИ


ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
06–09.03.2024 BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
03-06.06.2024, BOROVETS, BULGARIA


XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
04-07.09.2024, BOROVETS, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

XIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA