ИНСТРУКЦИИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА СТАТИИТЕ

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1. Обем: до 4 страници, включително фигури, фотосите, таблиците и т.н., на един от официалните езици (български, руски или английски). За обем над 4 страници се доплаща.
1.2. Статиите трябва да бъдат написани на MS WORD ’97 или по-нова версия, с шрифт Times New Roman, размер 9pt,  формат А4 /210 х 297 мм/ в две колони с 15 мм бяло поле отгоре и 20 мм отдолу, 15 мм бeли полета отстрани и 6 мм между колоните (виж графичната  инструкция). Страниците НЕ се номерират .

2.  ЗАГЛАВНАНА СТРАНИЦА (виж формуляр първа страница)
2.1. Заглавие на статията. Трябва да бъде написано с главни букви, на български и английски език, като се започва с този на който е написана статията. Например, ако статията е на английски език, започва се със заглавие на английски. Заглавието на езика, на който е написана статията (в дадения пример на английски език), трябва да е с размер на буквите 13 pt (bold), а  за заглавието на другия език (български) 11 pt. Ако текстът на статията е на български, заглавието се пише с размер на буквите 13 pt (bold) на български език и 11 pt на английски и руски език.
2.2. Имена на авторите. Трябва да започват с научните степени и звания, последвано от фамилното име,  от първите букви на личното и бащиното име с главни букви (напр. Проф. д-р Петров П.), размер на буквите 9 pt.
2.3. Името на страната, титлите и месторабота на автора. Посочват се университет, институт, фирма и пр., без подробности (катедра, лаборатория, отдел). Посочва се градът и държавата. Ако местоработата на авторите е различна, трябва да се покаже с цифри местоработата на всеки от авторите. (напр. Българска академия на науките1, Технически университет – София2, България). Посочват се email адресите на авторите.
2.4. Резюме на английски  език с обем не повече от 8 реда. Представя съдържанието на статията. Написано е над двете колонки на текста.
2.5. Ключови  думи на английски език, не повече от 10.

3. ТЕКСТ НА СТАТИЯТА
3.1. Текстът  трябва да бъде структуриран в следните раздели:

  1. Увод;
  2. Предпоставки и начини за разрешаване на проблема;
  3. Решение на проучения проблем;
  4. Резултати и дискусия;
  5. Заключение;
  6. Литература.

Горепосочената структура е примерна и може да бъде по-подробна или редуцирана, като само компонентите  „Увод”, „Резултати дискусия”, „Заключение” и „Литература ”са задължителни.
3.2. Заглавията на разделите трябва да бъдат написани с bold и italic”, размер 11pt. Всеки раздел се номерира в съответствие с международната десетична система за определяне на ред: 1., 1.1., 1.2., .....2., 2.1., .., 3., ...4.. Номерата на  разделите трябва да бъдат написани  отляво .  Над всяко едно заглавие трябва да бъде оставен по 1 празен ред .
3.3. Графическите компоненти (таблици, графики, снимки, диаграми)
3.3.1. Всяка фигура трябва да има заглавия: 1) номерационно (например фиг. 1, фиг. 2 и т.н.); 2) текстово (например Графики на скоростта). Поясненията на фигурите (експликацията) трябва да бъдат на нов ред, под текстовото заглавие на фигурата. Ако са повече от една, да бъдат написани последователно в аритметичния им ред, разделени от точка и запетайка.
3.3.2. Координатна система. Всяка координатна ос трябва да има  мерна единица и дименсия
3.3.3.Фигурите е желателно да бъдат разположени в колоната и да бъдат с размер не по-голям от 85x85 мм. Желателно е да бъдат разположени близо до текста, където са описани. Когато фигурата е по-широка от колоната, трябва да бъде разположена в двете колони.При прекъсване на колоната с графически компонент, заемащ цялото наборно поле, последователността на текста да се запазва в колоната, т.е. текстът смислово да продължава до долния край на  лявата колона и след това да започва от горния край на дясната колона.
3.3.4. Ако във фигурата има повече от една графика, всяка трябва да бъде номерирана (дори и разноцветните) и да бъде пояснена в текста под фигурата
3.4. Таблиците трябва да имат:
3.4.1. Номерационното заглавие (Таблица 1), която се поставя горе вляво.
3.4.2. Текстово заглавие (Разпределение на силите)
3.4.3. Антетка, която трябва да съдържа:
- наименование на съдържанието на „петата” (лявата колона, която обичайно е номерацията на редовете)
- наименование на съдържанието на ”краката” (останалите колони)
При едностепенна (едноредова) антетка наименованията в нея започват с главна буква. При двустепенна (двуредова) антетка наименованията във втори ред започват с малка буква, освен ако според езиковите правила не се изисква главна буква.
Ако наименованието е дименсията (например %, $ и др.),която е еднаква в крака (колоната), тази дименсия се записва в антетката или в заглавието, ако е обща за всички „крака”
3.5. За формулите и математическите знаци ползвайте програмата EQUATION EDITOR, която е част от MS OFFICE. Формулите трябва да бъдат номерирани в кръгли скоби, отляво на формулата. Поясненията на символите трябва да са на нов ред под самата формула и да следват последователно на един ред, отделени с точка и запетайка. Например:
(1) ,
където S e пътят,  V – скоростта, t – времето
Формулите трябва да са написани с италик
3.6. Терминология, символи и размери. Нужно е да се използват международно признати символи, терминология и мерни единици (SI). Съкращенията, използвани в статията, трябва да бъдат разбираеми и универсално разпознаваеми. Количествените изражения трябва да отговарят на математическите правила. Например: три хиляди трябва да бъде написано 3000, не 3.000. Цитатите в текста трябва да са в квадратни скоби “[...]”.
3.7. Литературата трябва да бъде в края на статията. Всички литературни източници  трябва да бъдат споменати. Оформянето в зависимост от вида на литературния източник е както следва:
3.7.1. Ако е Монография: Иванов, И. Заглавие. Град, издателство, година, стр. (Иванов И., В. Стоянов, П. Петров)
3.7.2. Ако е Периодика: Иванов, И. Заглавие на статия. – Заглавие на периодиката, том, година, стр. Инвертира се само името на първия автор (Иванов, И., В. Стоянов, П. Петров)
3.7.3. Ако е Сборници от конференции, конгреси. Иванов, И. Заглавие. – В: Заглавие на сборника или мероприятието, дата и година на провеждане, страница.

 

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
04-07.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06–09.03.2024, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
17-19.04.2024, PLEVEN, BULGARIA

XXXII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
24-27.06.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
26-29.06.2024
VARNA, BULGARIA


XII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA


X INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE "NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS"
02-05.09.2024,
VARNA, BULGARIA

XXI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
04-07.09.2024
VARNA, BULGARIA

XVII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
04–07.09.2024
VARNA, BULGARIA

IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
09-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
9-12.12.2024, BOROVETS, BULGARIA
IX INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
11-14.12.2024, BOROVETS, BULGARIA